ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
หอประชุมอาคารเอนกประสงค์
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕