โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ ๑
เพื่อรองรับค่าจ้างตามมาตรฐาน
๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารฝึกอบรม ชั้น ๓
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย ว่าที่ ร.ต.นวพล ศรีรุ่งเรือง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน