โครงการจัดการเรียนการสอน ภาษาจีน ในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555
โดยคุณครู Wang Bin