ประมวลภาพการการตรวจสุขภาพนักศึกษา
ประจำปี 2555
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช