ประมวลภาพโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
"ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน"
โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช