ประมวลภาพโครงการพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน HAS และสร้างสุขนิสัยในการใช้ส้วม
ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ดำเนินการ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2554 - เดือนธันวาคม 2555