ประมวลภาพอบรมคุณธรรมผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช