ประมวลภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์