ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างวิชาชีพทางบัญชี
เรื่อง กระบวนการจัดทำภาษีอากร
โดยนายสมพงศ์ เดชสุรางค์
สรรพากร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช