ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน
วันที่ 6 สิงหาคม 2555
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช