ประมวลภาพ
ส่งครูบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย
เพื่อรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
วันที่ 16 สิงหาคม 2555
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช