ประมวลภาพเดินรณรงค์
เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก และโรคมือเท้าปาก
วันที่ 16 สิงหาคม 2555
ณ ตลาดจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช