ประมวลภาพกิจกรรม
ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดกะเปียด
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2555
ณ โรงเรียนกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช