ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมโครงการส่งเสริมศาสนา ศีลธรรมและการพัฒนาจิตใจ
วันที่ 21 สิงหาคม 2555
โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
ประจำปี 2555 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ดำเนินการโดย พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช