ประมวลภาพศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจ
และขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา
โครงการความร่วมมือ
อำเภอช้างกลาง กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ 2555