ประมวลภาพโครงการป่าไม้ในเมืองเพื่อการศึกษา "กล้ายิ้ม"
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคลพระชนมพรรษา 7 รอบ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 ตุลาคม 2555