ประมวลภาพการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับหน่วย ครั้งที่ 26
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช