ประมวลภาพการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34
ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่