ประมวลภาพการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555