ประมวลภาพศพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจ
และขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา
โครงการความร่วมมือ
อำเภอช้างกลาง กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2555