ประมวลภาพกิจกรรมการประเมิน อกท.หน่วย ระดับชาติ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วันที่ 15 ธันวาคม 2555