ประมวลภาพ กิจกรรมวันครู
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 16 มกราคม 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช