นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ได้เชิญพวงหรีดพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
มาวางหน้าหีบศพ นางเอี้ยน คุ้มขนาบ อายุ 76 ปี มารดา พันเอกวงศ์กร คุ้มขนาบ
ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 17.00 น