การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 34 วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2556
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี