โครงการฝึกอบรมทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)ระดับ 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช