ประมวลภาพปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555
19 กุมภาพันธ์ 2556
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช