ประมวลภาพปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝีกงาน
ประจำปีการศึกษา 2555
7 มีนาคม 2556
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช