ประมวลภาพพิธีรับประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
26 มีนาคม 2556
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช