ประมวลภาพสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช