ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมนำความรู้
ผู้นำเกษตรกรในอนาคต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช