ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช