ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ ป่าควนพลอง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช