ประมวลภาพกิจกรรมโครงธรรมสวัสดี ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ร่วมกับโครงการผู้นำความดีอาชีวศึกษา
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ วัดธุาตน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช