ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเกษตรบนความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช