ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งสภาสภาบัน
ตามมาตรา ๒๓(๔)
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช