ประมวลภาพกิจกรรมประชุมนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและคณะครู
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช