ประมวลภาพการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช