ประมวลภาพการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับภาคใต้
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช