ประมวลภาพการการตรวจสุขภาพนักศึกษา
ประจำปี 2556
วันที่ 18 ธันวาคม 2556
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช