ประมวลภาพพิธีลงนามความร่วมมือ
โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ประจำปี 2556
วันที่ 24 ธันวาคม 2556
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช