ประมวลภาพคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วย
อกท. หน่วยดีเด่นระดับชาติ
วันที่ 6 มกราคม 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช