ประมวลภาพกิจกรรม
การบริจาคโลหิต
วันที่ 8มกราคม 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช