ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ประจำปีการศึกษา 2556
7 มีนาคม 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช