ประมวลภาพการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557
1 กรกฎาคม 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช