ประมวลภาพรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ_สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดห้องสมุดประจำอำเภอช้างกลาง
17 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องสมุดประจำอำเภอช้างกลาง