ประมวลภาพการตรวจรับการประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก
19 กรกฎาคม 2557
ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช