ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่
12 สิงหาคม 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช