ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับหน่วย (ครั้งที่ 24)
4 - 5 กันยายน 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช