ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและคณะครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช