ประมวลภาพกิจกรรมการการประเมินสถานศึกษาโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช